Stadgar Nämdöskärgårdens företagarförening

Antagna vid möte 2019-03-16

§1 Föreningens namn är Nämdöskärgårdens Företagarförening.

§ 2 Ändamål Föreningen som är en ideell och opolitisk förening har till ändamål att: främja företagsamheten i Nämdöskärgården. främja samarbetet mellan bygdens företagare. slå vakt om ekonomisk frihet, enskild äganderätt och rättssäkerhet. värna om småföretagen samt skapa förståelse för deras betydelse för ekonomi och sysselsättning inom föreningens verksamhetsområde. bevaka medlemmarnas allmänna intressen gentemot stat, landsting, kommun och andra intressenter. medverka vid marknadsföringen av de till föreningen anslutna företagen. verka för samförstånd och samarbete med andra organisationer inom föreningens verksamhetsområde.

§ 3 Medlemmar Medlemskap kan erhållas av fysiska och juridiska personer, som delar föreningens grundläggande värderingar, och bedriver verksamhet i Nämdöskärgården. Ansökan om medlemskap behandlas och godkännes av styrelsen.

§ 4 Styrelse För föreningen ska finnas en styrelse i Nämdöskärgården. Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. Mandattiden för ledamot är 2 år, och för suppleant 1 år. Första gången val äger rum ska 2 ledamöter väljas på endast ett år. Årsmötet utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken ska innehålla uppgifter om förekommande ärenden, ska tillställas ledamöter och suppleanter minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanter har ej rösträtt vid sammanträdet, däremot om suppleant tjänstgör för ordinarie ledamot som har förhinder, har suppleant rösträtt. Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

§ 5 Revisorer För att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning ska medlemmarna på årsmötet utse 2 revisorer på 2 år, och en revisorssuppleant på 1 år. Första gången val äger rum ska en revisor utses på endast 1 år.

§ 6 Räkenskaper och revision Föreningens räkenskaper förs för kalenderår och ska avlämnas till revisorerna senast 3 veckor före årsmöte. Revisorerna ska senast 1 vecka före årsmöte ha granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning, samt avgivit sin berättelse till styrelsen.

§ 7 Motioner Medlem kan genom motioner väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion ska behandlas på ordinarie årsmöte, och ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari.

§ 8 Dagordning vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: Mötets öppnande Godkännande av röstlängd Val av mötesordförande och sekreterare Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt Styrelsens verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Behandling av ärenden och motioner Anmälan av styrelsens verksamhetsplan Fastställande av årsavgift Fastställande av styrelsearvode Val av föreningens och styrelsens ordförande Val av styrelseledamöter och suppleanter Val av revisorer och revisorssuppleant Val av valberedning Övriga ärenden Mötet avslutas

§ 9 Stadgar För beslut om ändringar och tillägg fordras beslut av två på varandra följande möten, varav det ena måste vara årsmöte.

§ 10 Föreningsmöten Årsmöte skall hållas före den 31 mars. Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor före mötet. Till annat medlemsmöte kallas om styrelsen finner sådant behövligt eller då minst 1/3 av antalet ledamöter eller revisor i föreningen skriftligen begär detta för visst ändamål. Extra möte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Kallelse till medlemsmöte skall ske senast två veckor före mötet.

§ 11 Rösträtt Vid möte äger varje närvarande medlemsföretag en röst.

§ 12 Tvister Tvist mellan medlem och föreningen ska avgöras av domstol enligt gällande lag. Styrelsen äger dock rätt att vid domstol utkräva förfallna avgifter.

§ 13 Protokoll Årsmötesprotokoll ska justeras inom 2 veckor efter årsmötet och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 14 Utträde eller upplösning Medlem som motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar eller beslut eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas av föreningens styrelse genom beslut med 2/3 majoritet. För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte. Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter det att skulderna betalats överlämnas till medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde.